Rajat ylittävää vesinäytteenottoa Tohmajoella Rytyssä

Submitted by KA5016 on 25.01.2019 - 13.20
On January 22-23, 2019 project partners of КА5016 jointly took samples of Tohmajoki river water

ECO-Bridge hankkeen partnerit kokoontuivat Sortavalaan 22.1.2019 keskustelemaan mm. interkalibrointiin eli vesianalyysien menetelmävertailuun liittyvistä kysymyksistä ja tulevan, hankkeen puitteissa järjestettävän koulutusohjelman sisällöstä.

Kokouksessa käytiin läpi maiden erilaisia käytäntöjä liittyen interkalibrointiin, analyysimenetelmien eroavuuksiin, vedenlaatumuuttujien raja-arvoihin ja eri käytäntöihin virtaaman mittauksessa. Keskusteltiin myös vesien luokitukseen liittyvistä asioista. Venäjällä on käytössä 3 luokkaa (erinomainen, tyydyttävä ja huono), Suomessa EU:n vesipuitedirektiivin mukaiset 5 luokkaa (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono). Venäjällä on käytössä lähinnä veden käyttökelpoisuuteen perustuva luokitus, kun taas Suomessa luokitus perusteena on vesien ekologinen tila.

Kokouspäivän aikana keskusteltiin maiden erilaisista lupakäytännöistä ja mahdollisista toimenpiteistä, jos lupaehdot tai pitoisuudelle asetetut normit ylittyvät. Aihe on tärkeä ja siitä olisi hyvä keskustella syvemmin ja esimerkkien valossa tulevissa koulutuksissa.

Kokouksen lopuksi sovittiin Suomessa keväällä Helsingissä pidettävän koulutuskurssin sisällöstä ja ajankohdasta. Ensimmäisenä päivänä tutustutaan jatkuvatoimisiin vedenlaatumittareihin Vantaanjoen Pitkäkoskella ja Tuusulan vesiensuojelukosteikolla. Seuraavana päivänä pidetään Viikissä työpaja, jossa käsitellään vesi- ja vedenlaatuseurannan eri vaiheita alkaen itse mittauksista aina tiedon avoimeen jakeluun asti. Kolmantena ja neljäntenä päivänä venäläiset kemistit tutustuvat SYKEn laboratorion toimintaan.

Seuraavana päivänä 23.1. siirryttiin maastoon ja otettiin molempien osapuolien analysoitavaksi vesinäytteitä Tohmajoesta Rytyssä. Maastossa vaihdettiin myös synteettisiä ja 0-näytteitä, jotka myöhemmin analysoidaan sekä Venäjällä että Suomessa interkalibrointi-ohjelman mukaisesti. Näytteenotto onnistui jouhevasti, vaikka tutkijat joutuivatkin rämpimään lumisen Tohmajoen jyrkillä rantapenkereillä.