Työkaluja monimuotoisuuden suojeluun sekä metsäpalojen ja hakkuiden havainnointiin ja ennakointiin Venäjän ja Suomen raja-alueella (KA5051)

Tausta

Luonnon monimuotoisuuskeskukset (”biodiversity hotspots”) Suomen ja Venäjän rajalla vaarantuvat hakkuiden, metsäpalojen sekä vanhojen metsien välisten yhdyskäytävien häviämisen seurauksena.

Metsäpalojen riski levitä rajan yli kasvaa jatkuvasti ilmastonmuutoksen myötä ja palojen sammutus raja-alueella on hankalaa. Suomen ja Venäjän erilaiset metsäpaloriskin luokitusjärjestelmät eivät mahdollista tiedonvaihtoa rajan yli, eikä uusien menetelmien mahdollisuuksia hyödynnetä täysimääräisesti. Korkean paloriskin alueiden määrittämisellä voitaisiin kohdentaa metsäpalojen torjuntaa ja vähentää kustannuksia huomattavasti.

Tavoitteet

Projektissa kehitetään työkaluja monimuotoisuuden suojeluun hyödyntämällä biodiversiteettikeskittymien kartoitusta sekä metsäpalojen ja hakkuiden havainnointia ja ennakointia Venäjän ja Suomen raja-alueella.

Projektin erityisenä tavoitteena ja tehtävänä on:

 • Kartoittaa monimuotoisuuskeskukset ja niiden väliset yhteydet.
 • Arvioida monimuotoisuudeltaan arvokkaiden metsien ja korkean metsäpaloriskin alueiden väliset yhteydet ja niiden merkitys luonnon monimuotoisuudelle Karjalan tasavallassa ja Pohjois-Karjalassa.
 • Kehittää uusia työkaluja metsäpalojen ennakointiin hyödyntäen säätietoja, kaukokartoitusta ja kuivumismalleja.
 • Luoda avoimiin tietolähteisiin perustuvia online-työkaluja metsäpeitteen havainnointiin ja metsäpaloriskin ennakointiin Suomen ja Venäjän raja-alueella.
 • Pilotoida uusia menetelmiä metsäpalojen valvontaan drooneilla.
 • Verkottaa metsien käyttöön, luonnonsuojeluun ja metsäpalojen torjuntaan osallistuvia toimijoita sekä tiedottaa hyvistä käytännöistä monimuotoisuuden suojelussa.
   

Tulokset

Projekti tuottaa seuraavat tulokset:

 • Analyysi monimuotoisuuskeskusten ja yhdyskäytävien nykytilasta
 • Työkalu metsäpalojen ennakointiin
 • Online-työkalu metsäpeitteen havainnointiin ja riskien ennakointiin Suomen ja Venäjän rajalla
 • Analyysi droonien hyödyntämismahdollisuuksista metsäpalojen valvonnassa
 • Toimiva yhteistyöverkosto metsähallinnon, luonnonsuojelun ja palontorjunnan toimijoiden kesken.


Partnerit

Suomi:

Hankekoordinaattori

Eugene Lopatin

Luonnonvarakeskus (Luke)

puh. 029 532 3002

etunimi.sukunimi@luke.fi