KA11022

Vesivarojen hallinnan parantaminen Pohjois-Laatokan raja-alueella (WaterForLife)

Kuten tunnettua, suurin osa Karjalan tasavallan alueesta on soista, ja humus saastuttaa pintavedet – erityisesti pienet järvet ja joet. Sortavalan alueella pieni rajan lähellä sijaitseva Kaalamon kylä sijaitsee soiden keskellä. Kylän jätevedet johdetaan maastoon. Näiltä osin voidaan sanoa sen olevan olosuhteiltaan tyypillinen Karjalan tasavallan Suomeen rajoittuvien alueiden pikkukylä. Ensinnäkin kylän vesijohtoverkoston vesi otetaan Tohmajoesta, jonka veden laatu on heikko. Tällaisen veden puhdistaminen talousvedeksi on melko monimutkaista. Se vaatii monivaiheista fysikaalisiin ja kemiallisiin prosesseihin perustuvaa kallista tekniikkaa. Tämäkään ei takaa kuluttajille toimitettavan veden tasaisen korkeaa laatua, koska veden laatuun vaikuttaa voimakkaasti sääolosuhteista ja vuodenajasta – vaihtelu on suurta lyhyelläkin ajanjaksolla. Toinen näiden menetelmien käyttöön liittyvä ekologinen ongelma on laitteiden puhdistuksesta syntyvä ns. tekninen vesi, eli vesi, jota on käytetty laitteiden määräaikaisessa puhdistuksessa. Syntyvä likavesi sisältää haitallisia kemiallisia yhdisteitä. Säännönmukaisesti puhdistuksen jälkeen tekninen vesi johdetaan maastoon tai vesistöön, mikä lisää entisestään alueen negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Yhteenvetona voidaan todeta Karjalan tasavallan pienillä asutusalueilla Kaalamo mukaan lukien olevan kolme perusongelmaa: käsittelemättömän jäteveden johtaminen vesistöihin tai maastoon, huonolaatuinen ja juomakelvoton vesijohtovesi,ja maaperää ja ilmaa saastuttava sekä haitallisia kemiallisia yhdisteitä sisältävä tekninen vesi.

WaterFor Life-projektissa pyritään toteuttamaan seuraavat muutokset:

  1. Humanitaariset vaikutukset: Kaalamon kylän 1200 asukkaalle toimitetaan puhdasta ja halvempaa juomavettä.

  2. Ekologiset vaikutukset: Valtakunnanrajan ylittävän Tohmajoen ja Laatokan valuma-alueen veden pilaantuminen vähenee. Muun muassa alumiiniyhdisteitä muita haitallisia aineita sisältävän käsittelemättömän jäteveden laskeminen Tohmajokeen ja muualle valuma-alueen luontoon lopetetaan, mikä käynnistää joen ja järven puhdistumisprosessin.

  3. Taloudelliset vaikutukset: Taloudelliset vaikutukset: Vesi- ja jätevesihuollon saattaminen eurooppalaiset normit täyttävälle tasolle edistää merkittävästi matkailuelinkeinon kehittymistä alueella, jolla sijaitsee ainutlaatuisia luontokohteita ja historiallisia nähtävyyksiä kuten Ruskealan louhospuisto tai Ruskealan vesiputoukset.

  4. Kerrannaisvaikutukset: Hanke toimii Karjalan tasavallan muille pienille asutustaajamille esimerkkinä teknisin menetelmin toteutetusta tehokkaasta ja taloudellisesta vesi- ja jätevesihuollosta, joka on monistettavissa muillekin paikkakunnille

Hankeuutiset

Sortavalan piirissä, soisella alueella, rajan läheisyydessä sijaitseva pieni Kaalamon kylä johtaa jätevetensä maastoon, mikä on Karjalan tasavallan Suomen vastaisella raja-alueella yleistä.

Ensinnäkin, kylän vesijohtoverkoston veden heikko laatu johtuu siitä, että vesi otetaan seitsemän kilometrin päässä olevasta Tohmajoesta. Joen veden laatua heikentävät melko suuret kiintoainepitoisuudet, biologinen ja kemiallinen hapenkulutus sekä rauta- ja mangaaniyhdisteet. Fysikaalisiin ja kemiallisiin prosesseihin perustuva puhdistuskaan ei voi taata kuluttajille toimitettavan käyttöveden tasaista laatu. Järjestelmän määräaikaishuoltoihin kuuluva puhdistus tuottaa kemiallisten yhdisteiden jäämiä sisältävää teknistä vettä, joka johdetaan maastoon tai vesistöön, mikä entisestään lisää asutukselle aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia.
Yhteenvetona voidaan todeta Karjalan tasavallan pienillä asutusalueilla Kaalamo mukaan lukien olevan kolme perusongelmaa: käsittelemättömän jäteveden johtaminen vesistöihin tai maastoon, huonolaatuinen ja juomakelvoton vesijohtovesi,ja maaperää ja ilmaa saastuttava sekä haitallisia kemiallisia yhdisteitä sisältävä tekninen vesi.

Suomessa hiekka- ja soramaiden pohjavesivarantoja käytetään menestyksekkäästi maaseututaajamien vesihuollon järjestämiseen. Tällaiset pohjavesiesiintymät ovat yleensä riittäviä pienten asutuskeskuksien vesihuollon järjestämiseksi. Pohjaveden etuna on käyttöveden hyvä laatu, joka ei vaadi lisäkäsittelyä ja jonka kustannukset jäävät alhaisiksi. Samaan aikaan järjestelmän puhdistusvettä, joka sisältää alumiinia ja muita metalleja, ei yksinkertaisesti muodostu. Karjalan tasavallan raja-alueiden geologiset olosuhteet ovat samanlaiset kuin Suomessa. Hiekka- ja soraharjuista löytyy merkittävä määrä pohjavettä. Tämän takia suomalainen kokemus pohjaveden käytöstä puhtaana ja luonnollisena vesihuollon lähteenä on välttämätön Kaalamon kylän vesihuollon uudistamishankkeen toteuttamisessa.

Kaalamon kylän jätevesihuollon uudistamishankkeen toteuttamisessa suomalaisten kokemuksella automatisoitujen ja monimutkaisten käsittelelylaitosten suunnittelusta ja rakentamisesta on suuri merkitys. Suomalainen kokemus ja osaaminen tämän alueen eurooppalaisten modernien tekniikoiden hyödyntämisestä mahdollistaa tehokkaimpien puhdistusjärjestelmien käyttöönotosta Kaalamolla ja lopettaa ympäristön saastuttamisen, kun puhdistamattomien jätevesien laskeminen Tohmajokeen loppuu. Projektin molempien osien toteuttamiseksi venäläiset johtajat ja tekniset asiantuntijat tarvitsevat kattavaa tietoa nykyaikaisista laitteista, jotka on valmistettu Suomessa tai EU: ssa. Tämä antaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuden tehdä tuotteistaan ​​tunnetumpia Karjalassa ja lisätä siten myyntiään tulevaisuudessa.

Kaalamon kylässä toteutettava hanke toimii pilottina, jonka tarkoitus on luoda muihin vastaaviin taajamiin soveltuva toimintamalli. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa taajamaan pystyttäisiin toimittamaan edullisesti juomakelpoista käyttövettä ilman sen puhdistamisesta aiheutuvia päästöjä ympäristöön. Lisäksi tavoitteena on rakentaa tehokas ja taloudellinen kompakti, täysin automatisoitu, jätevedenpuhdistamo, joka lopettaisi puhdistamattoman jäteveden aiheuttaman luonnon pilaantumisen.

Karelia CBC -ohjelman “Clean and comfortable region to live” -teeman, jonka erityiskohteena on jätehuolto, mukaisesti hankkeen yleistavoite on ”Elin- ja työskentely-ympäristön parantaminen” ja erityistavoite veden- ja jätevedenpuhdistuslaitosten tuottaman haitallisen jätteen tuottamisen lopettaminen. Hankkeen erityistavoitteena on elinympäristön parantaminen Kaalamon taajamassa ottamalla käyttöön nykyaikaiset vesi- ja jätevesihuoltojärjestelmät.

Hankkeen tuomat muutokset nykytilaan verrattuna:

  1. Humanitaariset vaikutukset: Hankkeen toteutus vähentää kylän väestölle aiheutuvaa terveydellistä uhkaa, joka nykyisin aiheutuu heikkolaatuisen juomaveden käytöstä. Kaalamon alueella asuvien ja vierailevien elämänlaatu paranee.

  2. Ekologiset vaikutukset: valuma-alueen, Tohmajoki, Laatokka ja viimein Itämeri, pilaantuminen vähenee, kun käsittelemättömän jäteveden päästäminen luontoon lopetetaan. Tämä käynnistää joen ja järven puhdistumisprosessin.

  3. Taloudelliset vaikutukset: Vesi- ja jätevesihuollon saattaminen eurooppalaiset normit täyttävälle tasolle edistää merkittävästi matkailuelinkeinon kehittymistä alueella, jolla sijaitsee ainutlaatuisia luontokohteita ja historiallisia nähtävyyksiä kuten Ruskealan louhospuisto tai Ruskealan vesiputoukset.

  4. Kerrannaisvaikutukset: Hanke toimii Karjalan tasavallan muille pienille asutustaajamille esimerkkinä teknisin menetelmin toteutetusta tehokkaasta ja taloudellisesta vesi- ja jätevesihuollosta, joka on monistettavissa muillekin paikkakunnille.

Hankkeen edunsaajia ovat Sortavalan alueen Kaalamon kylän asukkaat sekä lukuisat turistit ja muut alueella vierailevat – muun muassa liikemiehet.

Hankkeen kohderyhmiin (suorat edunsaajat) kuuluvat viranomaisten ja muiden organisaatioiden edustajat, jotka vastaavat asumisesta, kunnallisista palveluista, ympäristön seurannasta ja valvonnasta:

- Kaalamon maaseututaajaman hallinto,

- Sortavalan alueen hallinto,

- Karjalan tasavallan ja Suomen paikalliset yritykset

- Pohjois-Karjalan alueen paikallishallinto,

- Karjalan tasavallan hallitus

- liittovaltion valvontavirastot: Rosprirodnadzor, Rospotrebnadzor,

- Karjalan tasavallan paikallisviranomaiset

 

Tärkeimmät projektin tuottamat tuotokset.

1. Suomalaisten kokemusten perusteella tunnistetaan sopivimmat nykyaikaiset tekniikat ja laitteet, joiden avulla pystytään tuottamaan puhdasta juomavettä ja puhdistamaan tehokkaasti jätevedet pienissä asutuskeskuksissa.

2. Kaalamon asutuksen vesihuoltojärjestelmää parannetaan (CBC Karelia -hankkeessa KA219 ”Pohjaveden saanti Sortavalan alueella” valmisteltujen alustavien tutkimusten ja suunnitelmien perusteella)

3. Valmistellaan rakentamisen vaatima dokumentaatio ja uusi automaattinen vedenkäsittelylaitos rakennetaan ottaen huomioon suomalainen kokemus.

4. Kokemus tällaisten laitosten käytöstä Karjalassa ja Suomessa esitellään laajalle yleisölle

Kaikki projektin aktiviteetit on jaettu neljään työskentelypakettiin

TP1. Löydetään nykyaikaiset tekniikat käyttöveden ja jätevesien puhdistamiseksi sekä vesi- ja jätevesihuollon järjestämiseki pienissä asutustaajamissa.

TP2. Kaalamon kylän juomavesihuollon nykyaikaistaminen ja parantaminen.

TP3. Kaalamon kylän jätevesihuollon nykyaikaistaminen ja parantaminen.

TP4. Hankkeen näkyvyys ja hankkeen tuloksista tiedottaminen.

KA11022-hankkeen toteutukseen osallistuvat:

Koordinaattori: OOO Karelvodokanal, ainoa Sortavalan kaupungin vesi- ja jätevesihuollon toimintoja hoitava ja ylläpitävä yritys. Yhtiön päätoimialat ovat: vedenotto, puhdistus ja jakelu, jäteveden käsittely ja puhdistamolietteen loppusijoitus.

Kumppani: Suomen ympäristökeskus (SYKE),  on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa osana valtion ympäristöhallintoa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. Sillä on asiantuntemusta ja kokemusta vesivarojen suojelusta Itämeren altaalla. SYKE-asiantuntijat tunnetaan Suomessa ja kansainvälisesti vastuullisina ja luovina ympäristöalan ammattilaisina.

Karelvodokanal Ltd. (Lead Partner):

Sovetskaja str. 24, 186792 Sortavala, Russian Federation

Telephone number: +7 81430 45344

Email: office@karelvodokanal.ru

Website: http://karelvodokanal.ru/

 

Project management subcontractor:

10, Englesa str., 185035 Petrozavodsk, Russia

Telephone number: +7 (8142) 76 93 91

Email: kaeec@sampo.ru 

Website: kaeec.org

Twitter: https://twitter.com/ano_eec